Miss Cambodia Screening Caravan Concluded in Phnom Penh!

កម្មវិធីប្រឡងជប្រើសជ ើស “កញ្ញាឯកកម្ពុជា ២០១៦” វគ្គដំរូង ជធវើជឡើងជៅរារធានីភ្នំជេញ!

September 23-24, 2016, NagaWorld Hotel – Phnom Penh’s beautiful and historical architecture and attractions has always captivated visitors from all over the world. The tranquility of the city is magically surrounded by monumental Angkorian architecture. The influence of the past and dynamic progress of the present has made the city one of the most uniquely interesting places to be.

ថ្ងៃទី ២៣ និង ២៤ កញ្ញា ២០១៦ សណ្ឋាគា ណ្ឋហ្គគជវើល ៖ ស្ថារត្យកម្មប្រវត្តិស្ថស្តសតដ៏ប្សស់ស្ថាត្ និងភាេទាក់ទាញដ៏អស្ថា យជាជប្រើន រស់រារធានីភ្នំជេញ បានទាក់ទាញជទសរ ជាជប្រើនម្កេីរ ំវិញេិភ្េជោកឲ្យម្កទសសនា ។ រារធានីដ៏ទាក់ទាញជនេះ ប្ត្ូវបានហ ម្េ័ទធជៅជោយអគា រ រាណដដលមាន រនារងសម្័យអងគ ជាជប្រើន ។ ឥទធិេលេីសម្័យរ រាណ និងកា អភ្ិវឌ្ឍកនុងជេលររាុរបននដ៏មានសកាតន េល បានជធវើឲ្យរារធានីម្ួយជនេះកាាយជាទីកដនាងដ៏េិជសសគាមនេី ។

Founded in 1434, the city of Phnom Penh was once known as the “Pearl of Asia” and was considered one of the loveliest French-built cities in the 1920s. The city enjoyed rising popularity in the 50s and 60s wherein the in-crowd and artists would gather around creating a vibrant music scene from all parts of the country which showcased the mixing of western and local mesmerizing tunes.

រជងកើត្ជឡើងកនុងឆ្នំ ១៤៣៤ រារធានីភ្នំជេញ ប្ត្ូវបានស្ថគល់ថាជា “គ្រ់កនុងទវីរអាស ី” និងប្ត្ូវបានជគ្ចាត្់ទ កថាជារារធានីម្ួយដដលអស្ថា យរំផ ត្ដដលកស្ថងជឡើងកនុងសម្័យអាណ្ឋនិគ្ម្និយម្បារាំងកនុងឆ្នំ ១៩២០ ។ ទីប្កុងជនេះ បានជកើនប្រជាប្រិយភាេកនុងទសវត្ស ៍ ៥០ និង ៦០ ដដលមានអនកសិលបៈម្កេីទូទាំងប្រជទសជាជប្រើនដត្ងដត្រជងកើត្នូវកា ប្រគ្ំត្ប្នតីកម្ានតដ៏ ស់ ជវើកដដលរង្ហាញនូវរង្ហវក់ដររដមម និងអឺ រដដលគ្ួ ឲ្យរង់គ្យគ្ន់ទសសនាកម្ានត ។

At the turn of the century, the city has become the symbol of a rising and thriving economy. The bustling capital is home to more than 1.5 million people, which has grown to become the nation’s center of economic, financial and industrial activities. With a wide variety of modern services from five star hotels to international food franchise, it is truly a reflection of a rapid urban change.

កនុង រត្់ថ្នសត្វត្ស ៍ជនេះ រារធានីភ្នំជេញ បានកាាយជាទីប្កុងជសដាកិរាម្ួយដ៏ជលរជធាា និងជាទីប្កុងដដលមានសកម្មភាេជសដាកិរា ហិ ញ្ាវត្ាុ និងឧសាហកម្មឥត្ឈរ់ ឈ ដដលមានប្រជារនជាង ១,៥ ោននាក់ ។ ជាម្ួយជសវាកម្មដ៏សម្បូ ដររថ្នសណ្ឋា គា លំោរ់ផ្កកយប្បាំ និងជភារនីយោានយីជហ្គអនត ជាត្ិ ឆាុេះរញ្ញាំងឲ្យជ ើញថា រារធានីភ្នំជេញេិត្ជាមានកា ផ្កាស់រតូ យ៉ា ងឆ្រ់ ហ័ស ។

The last stop of the Screening Caravan was hosted by NagaWorld Hotel – The Official Hotel Partner of Miss Cambodia 2016. There were already advance applications received as the girls were waiting with much excitement to take part in the screening. The 2-day event saw a lot of potential candidates from University students, upcoming models and celebrities hoping to be chosen as the official 20 candidates.

កម្មវិធីប្រឡងជប្រើសជ ើស “កញ្ញាឯកកម្ពុជា ២០១៦” វគ្គដំរូង ប្ត្ូវបានជធវើជឡើងជៅសណ្ឋា គា ណ្ឋហ្គគជវើល ដដលជាសណ្ឋា គា ថ្ដគ្ូសហកា ផាូវកា ថ្នកម្មវិធីប្រឡង
ជប្រើសជ ើស “កញ្ញាឯកកម្ពុជា ២០១៦” ។ ជយើងបានទទួលពាកយស ំជាជប្រើនដដល ង់ចាំកា កា សជប្ម្រេីគ្ណៈកមាមធិកា ជប្រើសជ ើស រស់ជយើង ។ កា ជប្រើសជ ើសកញ្ញា ឯកដដលមាន យៈជេល ២ ថ្ងៃជនេះ ជយើងបាន កជ ើញជរកខនា ើដដលមានសកាតន េលជាជប្រើន ដូរជាសិសសស្ថកលវិទាល័យ អនករង្ហាញម្៉ាូដ និងអនកសិលបៈជាជប្រើន ដដល ំេឹងកាាយជាជរកខនា ើ ២០ នាក់រ ងជប្កាយ ។

Find out during the Press Conference on Monday, September 26, 2016, who among the applicants will make it to the Grand Stage of Miss Cambodia 2016!

ដសវងយល់រដនាម្ជៅកនុងសននិសីទស្ថ េ័ត្៌មានដដលនឹងប្រប្េឹត្ិតជៅជៅថ្ងៃរ័នទ ទី ២៦ កញ្ញា ២០១៦ ។ ជត្ើជរកខនា ើណ្ឋមាេះដដលនឹងជឡើងដល់វគ្គផ្កតរ់ប្េ័ប្ត្ថ្នកម្មវិធី ប្រឡងជប្រើសជ ើស “កញ្ញាឯកកម្ពុជា ២០១៦”?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *